بازیگر «مختارنامه»: کرونا را شوخی نگیرید و در خانه بمانید

بازیگر «مختارنامه»: کرونا را شوخی نگیرید و در خانه بمانید

نوشته بازیگر «مختارنامه»: کرونا را شوخی نگیرید و در خانه بمانید اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.