بازیگری که نداری و گشنگی کشید تا وارد تلویزیون شد

بازیگری که نداری و گشنگی کشید تا وارد تلویزیون شد

نوشته بازیگری که نداری و گشنگی کشید تا وارد تلویزیون شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.