انتظامی: با مدیریت دهه ۶۰ نمی‌شود سینمای دهه۹۰ را مدیریت کرد

انتظامی: با مدیریت دهه ۶۰ نمی‌شود سینمای دهه۹۰ را مدیریت کرد

نوشته انتظامی: با مدیریت دهه ۶۰ نمی‌شود سینمای دهه۹۰ را مدیریت کرد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.