اعتراف عجیب بشیر حسینی در تهران بیست: عصر جدید هم کودک کار می‌سازد؟

اعتراف عجیب بشیر حسینی در تهران بیست: عصر جدید هم کودک کار می‌سازد؟

نوشته اعتراف عجیب بشیر حسینی در تهران بیست: عصر جدید هم کودک کار می‌سازد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.