احتمال کراس اور بین Marvel’s Avengers و بازی Spider-Man وجود ندارد

احتمال کراس اور بین Marvel’s Avengers و بازی Spider-Man وجود ندارد
پس از تایید حضور اسپایدرمن در بازی Marvel’s Avengers، بسیاری احتمال کراس اور بین آن و بازی Spider-Man را مطرح کردند که توسط تیم سازنده تکذیب شد.